Przejdź do treści

Wymagane dokumenty

Etapy przygotowania dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Krok 1.

Kwestionariusz osobowy

Przekazujesz nam wszystkie informacje. które będą nam niezbędne do wykonania następnych kroków

Krok 2.

Przygotowanie wniosku

Wypełniamy wniosek o przyznanie premii.

Krok 3.

Przygotowanie biznesplanu

Piszemy biznesplan dla Twojej działalności

Krok 4.

Niezbędne załączniki

Przedstawiamy Ci listę załączników które są niezbędne do złożenia wniosku

Krok 5.

Podpisanie dokumentów

Podpisujesz wszystkie uzupełnione dokumenty.